Waarom kan ik alleen een account aanmaken met externe identiteitsproviders? — WiZ (Legacy) Helpcentrum (2024)

WiZ vertrouwt op externe identiteitsproviders (zoals Google of Facebook) voor het aanmaken en aanmelden van accounts. Hier is waarom:

Allereerst beheren deze platforms al jaren "online identiteiten" en zijn als zodanig goed ontwikkeld en uiterst veilig. Ze bewaren uw persoonlijke gegevens veilig en voor ons verborgen en sturen ons alleen een anonieme sleutel die nodig is om uw WiZ-account aan hen te koppelen.

Ten tweede een goede gebruikerservaring. Dankzij die services van derden kan inloggen snel gebeuren met 1 enkele tik, zonder dat u verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden op verschillende services hoeft te onthouden / invoeren.

Last but not least is de privacy van onze klanten van het grootste belang. We slaan geen persoonlijke gegevens van onze klanten op. Geen e-mail, geen telefoonnummer, helemaal niets. Alles wat we opslaan is een anoniem token dat afkomstig is van de provider en de provider is de enige die het kan identificeren.
We weten bijvoorbeeld dat uw WiZ-account is gekoppeld aan een bepaald Google-account. Maar we hebben geen idee welke.

Als we ooit een inbreuk op de beveiliging zouden tegenkomen (ondanks onze inspanningen voor beveiliging), zou niemand van de beschikbare gegevens van WiZ u door iemand kunnen identificeren.

Waarom kan ik alleen een account aanmaken met externe identiteitsproviders? — WiZ (Legacy) Helpcentrum (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6188

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.